คณะผู้บริหาร

13428
 นายไสว  ลาภเกิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
นายติ๊บ  เกิดผล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
นายสมบัติ  บุญยืน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
นางสุรีย์ ไชยวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
แบ่งปัน