สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

13554

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอ จังหวัดลำปาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.2539  และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ตำบลเมืองมาย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่

 • บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1
 • บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2
 • บ้านนางาม หมู่ที่ 3
 • บ้านไผ่งาม  หมู่ที่ 4
 • บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5
 • บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6

สภาพทั่วไป

ตำบลเมืองมาย มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ที่ราบส่วนมากอยู่ตามริมฝั่งลำห้วยแม่ต๋า และลำห้วยแม่คิ สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,336 คน และจำนวนหลังคาเรือน 863 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำไร่ (ข้าว ถั่วลิสง)
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ จักสานกล่องข้าว

สถานที่สำคัญของตำบล

 • วัด 5 แห่ง
 • โบสถ์ 1 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
 • โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)
 • สถานีอนามัย 2 แห่ง
 • หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 36 (จังหวัดลำปาง)
 • ที่พักสายตรวจ อำเภอแจ้ห่ม

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

เดินทางโดยทางรถยนต์ไปสู่ตำบลเมืองมายถึงตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม ระยะทาง 16 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1335 ตำบลเมืองมายถึงตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง ระยะทาง 12 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1335

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 863 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของจำนวนหลังคาเรือน

แบ่งปัน