หัวหน้าส่วนราชการ

13259
   ว่าที่ ร.ท.เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
นายบรรเจิด  รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
แบ่งปัน