กองช่าง

1806

 

 

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

 

นายอดิศักดิ์ มีครัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิลาสินี ยนต์วงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนันฐพงศ์ เกิดผล
พนักงานขับรถขยะ

นายโพยม บุญยืน
พนักงานประจำรถขยะ

นายโฉนด ยนต์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

แบ่งปัน