กองช่าง

2048

 

 

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประชาชาติ ไชยอุปละ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอดิศักดิ์ มีครัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิลาสินี ยนต์วงศ์
พนักงานบันทึกข้อมูล

นายนันฐพงศ์ เกิดผล
พนักงานขับรถขยะ

นายโพยม บุญยืน
พนักงานประจำรถขยะ

นายโฉนด ยนต์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ

 

 

แบ่งปัน