กองคลัง

1784

 

นางสาวนิชาภา กุณวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวยุพิน ณ ลำปาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ แลเล็ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกัลยกร วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภารัตน์ เกิดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนรมน จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรกนก  ลาภเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
แบ่งปัน