สำนักปลัด

2084

 

ว่าที่ ร.ท.เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

นายบรรเจิด รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเบญญาภา  นันท์ไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวขวัญชนก  ทำนา
นักทรัพยากรบุุคคล
นางสาวเกวลี  นุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัณฐิติ  ตันอุตม์
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาววาสนา  อดเหนียว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางบุญเทียม  ใจชื่นบาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี  ดวงตั้ง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเรียมใจ  ศรีใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอิสริยา หมอยา
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิชาญ บุญยืน
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศรีเมือง บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมบูรณ์  อำพาง
พนักงานขับรถยนต์

 

นายยุทธนา  ทำสุข
พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์  ทำสุข
ยาม

 

นายรังสรรค์  ดีมาก
นักการภารโรง

นางอำไพ  ใจชื่นบาน
พนักงานบันทึกข้อมูล

 

นางพิมภา  วงศ์ษา
คนงานทั่วไป

นางวิมลรัตน์  ลาภเกิด
พนักงานบันทึกข้อมูล

แบ่งปัน