สมาชิกสภา อบต.

747
หมู่ 1 นายอดุลย์ ดีมากส.อบต.หมู่ 1
นายสมเดช บุญยืน
หมู่ 1 นายสมเดช บุญยืนส.อบต.หมู่ 1
นายอดุลย์  ดีมาก
หมู่ 2 นางเย็น ตั้งเชิงส.อบต.หมู่ 2
นางเย็น ตั้งเชิง
หมู่ 2 นายอยู่ กุมญาน้อยส.อบต.หมู่ 2
นายอยู่ กุมญาน้อย
หมู่ 3 นางวินัชยา สิงโตส.อบต.หมู่ 3
นางวินัชยา สิงโต
หมู่ 3 นายบุญลือ ยนวงศ์ส.อบต.หมู่ 3
นายบุญลือ ยนวงศ์
ส.อบต.หมู่ 4 หมู่ 4 นางกัญญา เกิดผลส.อบต.หมู่ 4
นางกัญญา  เกิดผล
หมู่ 5 นายเกษม ลาภเกิดส.อบต.หมู่ 5
นายเกษม ลาภเกิด
หมู่ 5 นายบุญธรรม บุญยืนส.อบต.หมู่ 5
นายบุญธรรม บุญยืน
หมู่ 6 นายกมล ขัดแข็งแรงส.อบต.หมู่ 6
นายกมล ขัดแข็งแรง
หมู่ 6 นายสมบูรณ์ ขัดแข็งแรงส.อบต.หมู่ 6
นายสมบูรณ์ ขัดแข็งแรง
แบ่งปัน