นโยบายนายก อบต.เมืองมาย

1521

นโยบายนายก อบต.เมืองมาย (นายไสว ลาภเกิด) ได้แถลงต่อสภา อบต.เมืองมาย เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทาง ดังนี้
๑.๑ สร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน ภายในเขตตำบล ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ถนนดิน หรือปรับเกรดให้มีสภาพดี และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งเส้นทางสายหลัก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เพื่อให้การสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการพาณิชย์ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และยังเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกชุมชน
๑.๒ สร้างและปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุม เช่นปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน การขยายเขตประปาหมู่บ้าน
๑.๓ ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมและทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนให้ครอบคลุม
๑.๔ การวางผังเมือง โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม โดย ครอบคลุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทุกประเภท
๑.๕ การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อให้มีแหล่งผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ภายในตำบล
๒. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ จัดให้มีการจัดเก็บขยะภายในชุมชนอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีรถเก็บขยะ และจัดให้มีถังขยะในเขตชุมชน
๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดทำโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง โครงการบวชป่าและฟื้นฟูสองฝั่งแม่น้ำ และจัดทำประชาสัมพันธ์รณรงค์การเกิดอัคคีภัย ไฟป่า และจัดอบรม อส.ฟป.
๒.๓ บำบัดฟื้นฟู เฝ้าระวัง และป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มีโครงการปลูกป่าทดแทน และโครงการจัดทำแนวกันไฟป่า
๓. นโยบายด้านสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขให้ประชาชนในตำบลเมืองมายมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดี ให้การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อยกระดับกีฬาให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้
๓.๑ พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน โดยการจัดการมีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้อยากไร้ พร้อมการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่มอบเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้าน และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมายให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเมืองมาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย และส่งเสริมให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย พร้อมจัดให้วัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสม
๓.๓ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง เป็นต้น
๓.๔ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย และการป้องกันควบคุมโรค โดยการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ พร้อมทั้งการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค
๓.๕ การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยการจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายให้กำกับชุมชนเพื่อใช้ในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ จังหวัด และสร้างลานกีฬาให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน
๓.๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างชุมชนให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด โดยการจัดให้ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญเหตุพร้อมสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับเยาวชนทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และเยาวชนประชาชนในเขตตำบล
๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน โดยการให้ความสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตตำบลเพื่อรองรับการทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุน การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน กลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔.๒ ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบล เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน
๔.๓ ส่งเสริมจัดหาพันธุ์พืช และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ โดยการจัดมีการส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ เช่น พันธุ์ข้าว พันธุ์ไม้ และส่งเสริมอุปกรณ์ในการเกษตรในระดับชุมชน เช่น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องสูบน้ำ
๔.๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยมีการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึง จัดหาภาชนะกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
๕. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร มุ่งเน้นการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ้งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกลุ่มจังหวัดและจังหวัดลำปาง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการจัดให้มีการประชุมประชาคมประชาชน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางร่วมปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาตำบลเมืองมาย
๕.๒ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลเมืองมาย และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล อำเภอ จังหวัด
๕.๓ มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้ข้าราชการ พนักงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็ว
๕.๔ มุ่งเน้นการบริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
๕.๕ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการมาใช้บริการของประชาชนตำบลเมืองมาย
๕.๖ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติของพนักงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชนตำบลเมืองมาย
๕.๗ การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชม และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย เป็นต้น การกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ดังกล่าวได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลเมืองมาย โดยใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

แบ่งปัน