ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

508

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๒ ศูนย์ ประกอบด้วย
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองมาย
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไหม้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองมาย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นโดยการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ ๖ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองมาย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมี นายติ๊บ บุญยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยเพื่อสร้างความพร้อมกับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้จัดการศึกษา ให้กับลูกหลานวัย ๒-๕ ขวบ ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน ผู้ประกอบอาหาร จำนวน ๑ คน คนจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน ๑ คน ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล จำนวน ๒๗ คน

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไหม้ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ หน่วยานทหารจากค่ายประตูผา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนเป็นศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนงบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท เงินจากเยาวชนบ้านนาไหม้บริจาคเพิ่ม ๓๕๐ บาท ตั้งอยู่ที่สถานที่โรงเรียนบ้านนาไหม้ ย้ายมาอยู่ทีปัจจุบันเป็นที่ดินผู้ปกครองบริจาค ตั้งอยู่ข้างวัดบ้านนาไหม้ เดิมสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีบุคลากรทั้งหมด ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ คน ผูู้้ประกอบอาหาร จำนวน ๑ คน พนักงานจ้างเหมาทำความสะอาด ๑ คน ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล จำนวน ๑๕ คน

แบ่งปัน