มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย

194

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย พ.ศ.2561 (กิจกรรมสนับสนุนปรับปรุงบ้านและสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ) กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรววงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตำบลเมืองมาย จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

 

แบ่งปัน