โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1 บ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

71
แบ่งปัน