โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น รหัส ลป.ถ. 76001 บ้านไผ่ทอง จาก หมูที่ 6 ถึง หมูที่ 1 ตำบลเมืองมาย

93

แบ่งปัน