อบต.เมืองมายร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมายภายใต้กิจกรรม”เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ณโรงเรียนไผ่งามวิทยา

3

แบ่งปัน