โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมายภายใต้กิจกรรม”เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”

12

อบต.เมืองมายร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางได้จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมายภายใต้กิจกรรม”เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ณโรงเรียนไผ่งามวิทยา

แบ่งปัน