กิจกรรมรักษาความสะอาดตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง

5

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลเมืองมาย จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

แบ่งปัน