กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ

7

อบต.เมืองมาย ร่วมกับ scg ลำปาง และชุมชนบ้านนางาม หมู่ที่ 3 จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบ่งปัน