ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัส ลป.ถ. 76002 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

46

แบ่งปัน