โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น รหัส ลป.ถ. 76002 บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

57

แบ่งปัน