โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น รหัส ลป.ถ. 76001 บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

56

แบ่งปัน