โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายเถิง ใจชื่นบาน) ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

34

แบ่งปัน