โครงการเสริมไหล่ทางและก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด (สายทุ่งหล่ายหน้า) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

31

แบ่งปัน