กิจกรรมวัยเก๋าเฮายังมันส์

28

วันที่ 4 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุจังหวัดลำปาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมวัยเก๋าเฮายังมันส์ ณ ลานมิวเซียม จังหวัดลำปาง

แบ่งปัน