ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทางและก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด (สายทุ่งหล่ายหน้า) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24

แบ่งปัน