ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

มอบถังขยะสีแดงให้กับผุ้นำชุมชนที่ขาดถังขยะรองรับขยะอันตราย

วันที่ 5 กันยายน 2565 อบต.เมืองมาย นำโดย นายติ๊บ บุญยืน นายกอบต.เมืองมายและสมาชิกสภา มอบถังขยะอันตรายให้แก่ บ้านแม่เบิน ม.1,บ้านนาไหม้ ม.2 และบ้านไผ่ทอง ม.6 เนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวยังไม่มีที่รองรับขยะอันตราย …
อ่านเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพให้พี่น้องชาวตำบลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 4 กันยายน 2565 ท่าน สส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวตำบลเมืองมายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเข้าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมี นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม ผู้นำชุมชน…
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 อบต.เมืองมายได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนำโดย นายติีบ บุญยืน นายกอบต.เมืองมาย ,รองนายก, เลาขานายก…
อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 23และ24 ส.ค.2565 งานพัฒนาชุมชน อบต.เมืองมาย นำโดยนายติ๊บ บุญยืน      นายกอบต.เมืองมาย ได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น     ผู้พิการ และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ E-GP

คู่มือประชาชน