หัวหน้าส่วนราชการ

 • นายพิทักษ์ ดีมาก
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
  • นายบรรเจิด รู้ดี
   หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางสาวนิชภา กุณวงศ์
   ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นายพิทักษ์ ดีมาก
   ผู้อำนวยการกองช่าง