หัวหน้าส่วนราชการ

 • นายพิทักษ์ ดีมาก
  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
  โทร. 0871811403
  • นายบรรเจิด รู้ดี
   หัวหน้าสำนักปลัด

   โทร. 0623083028
  • นายบรรเจิด รู้ดี
   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
   ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทร. 0623083028
  • นายพิทักษ์ ดีมาก
   ผู้อำนวยการกองช่าง

   โทร. 0871811403