หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
นายบรรเจิด  รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิชภา  กุณวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง