กองช่าง

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประชาชาติ ไชยอุปละ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอดิศักดิ์ มีครัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางวิลาสินี ยนต์วงศ์
พนักงานบันทึกข้อมูล

นายนันธพงศ์ เกิดผล
พนักงานขับรถขยะ

นายโพยม บุญยืน
พนักงานประจำรถขยะ

นายโฉนด ยนต์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ