กองช่าง

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

นายอดิศักดิ์ มีครัว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

 

 

 

 

นายตะวัน   จันทร์ทา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนันธพงศ์ เกิดผล
พนักงานขับรถขยะ

นายโพยม บุญยืน
พนักงานประจำรถขยะ

นางวิลาสินี ยนต์วงศ์
พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโฉนด ยนต์วงศ์
พนักงานประจำรถขยะ

นายอภิลักษณ์  สีสด
พนักงานจ้างเหมาบริการ