กองคลัง

0
นางสาวนิชาภา กุณวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ แลเล็ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกัลยกร วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภารัตน์ เกิดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนรมน จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรกนก  ลาภเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Leave A Reply

Your email address will not be published.