วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ ตำบลเมืองมาย

“ถั่วลิสงพันธ์ุดี อนุรักษ์ประเพณีดั่งเดิม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด แหล่งวัตถุดิบเซรามิค ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”