สมาชิกสภา อบต.


ส.อบต.หมู่ 1นายสมเดช  บุญยืน

080-0347588


ส.อบต.หมู่ 2นางเย็น  ตั้งเชิง

091-8543143


ส.อบต.หมู่ 3นายนคร  ลาภเกิด

093-1405341


ส.อบต.หมู่ 4นายอำนวย  ใจชื่นบาน

084-3548099


ส.อบต.หมู่ 5นายสอาด  หมอยา

082-8986502


ส.อบต.หมู่ 6นายสิรภัทร  ทำสุข

080-9280862