Browsing Category

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ

วันที่ 18-20 ส.ค. 2564 อบต.เมืองมาย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเมืองมาย กิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ต.เมืองมาย

การสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”

วันที่ 16-19 ส.ค. 64 อบต.เมืองมาย ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการจัดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ…

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา และพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 ก.ค. 2564 อบต.เมืองมาย นำโดย นายไสว ลาภเกิด ร่วมกับกรมประมงจังหวัดลำปาง ผู้นำในชุมชน หมู่ 1-6 จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา และพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่…

วัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” พ.ศ. 2564

วันที่ 20-21 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมวัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" พ.ศ.…

กิจกรรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 18 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมาย "กิจกรรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. เมืองมาย

อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างอาชีพให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประหยัดไฟฟ้า “การผลิตเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน”

วันที่ 14 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนตำบลเมืองมายและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564…

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อบต.เมืองมาย ร่วมกับผู้นำในชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2564 ณ ริมถนนสายบ้านไผ่ทอง ถึงบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย…

ประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม

วันที่ 19 พ.ค. 2564 อบต.เมืองมาย ร่วมประชุมกับ สนง.พมจ. ลำปาง, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้อายุ จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตำบลเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม อบต.เมืองมาย…

เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเมืองมาย

วันที่ 17 พ.ค.64 นายก/ปลัด อบต., ศูนย์ผู้สูงอายุฯ, คุณหมอ (CG, CM),นักบริบาล และเจ้าหน้าที่ อบต.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบของใช้ (ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองกันเปื้อน) ให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 1 หมู่ 4 และหมู่ 5…