ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

………………………………….

              เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึงในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล   จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล    เมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

๒. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข ๐๕๔-๐๑๙๘๙๕

  1. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.1. ผ่านทางเว็บไชต์ www.muangmai.go.th.                                                      

3.2. ทาง line อบต.เมืองมาย

3.3. ทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

๔.ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ 1-6

๕.ไปรษณีย์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ๕๒๑๒0”

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓0 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

 

 

(นายติ๊บ  บุญยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย