คาสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
ที่ 593/2563
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(สาระสำคัญ)

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการและติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักงานปลัด
3. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการ และติดตามเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองคลัง
4. ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหรือตามสั่งการมอบหมายของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการดาเนินการ ตามข้อ ๑ และเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกองช่าง
5. นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ/เลขานุการ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักงานปลัด