จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

93
แบ่งปัน