กองคลัง

นางสาวนิชาภา กุณวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปรัชพร  เป็งโต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ แลเล็ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวสุภารัตน์ เกิดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรกนก  ลาภเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ