กองคลัง

นางสาวนิชาภา กุณวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวปรัชพร  เป็งโต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจุฑามาศ แลเล็ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวกัลยกร วงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภารัตน์ เกิดผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนรมน จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพรกนก  ลาภเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ