กองคลัง

 • นายบรรเจิด รู้ดี
  หัวหน้าสำนักปลัด
  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวปรัชพร เป็งโต
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นางสาวสุภารัตน์ เกิดผล
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    • นางสาวพรกนก ลาภเกิด
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวจุฑามาศ แลเล็ง
   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ