คณะผู้บริหาร

นายติ๊บ  บุญยืน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย  

098-2476291

นายเกษม  ลาภเกิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

083-0279427

นายสุชาติ  ทำสุข

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

061-3835972

นางวินัชยา  สิงห์โต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

093-1372515