คณะผู้บริหาร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย  

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย