สำนักปลัด

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

นายบรรเจิด รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเบญญาภา  นันท์ไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวขวัญชนก  ทำนา
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ
นางสาวเกวลี  นุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นางสาววาสนา  อดเหนียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางบุญเทียม  ใจชื่นบาน
ครู
นางสาวสุปราณี  ดวงตั้ง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเรียมใจ  ศรีใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอิสริยา หมอยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิชาญ บุญยืน
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศรีเมือง บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบูรณ์  อำพาง
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา  ทำสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายรังสรรค์  ดีมาก
นักการภารโรง
นางพิมภา  วงศ์ษา
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์  ทำสุข
ยาม
นางอำไพ  ใจชื่นบาน
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางวิมลรัตน์  ลาภเกิด
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวพรน้ำทิพย์  ปิงยา
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายสุพรรณ  ทำสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ