สำนักปลัด

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

นายบรรเจิด รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวเบญญาภา  นันท์ไชย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวขวัญชนก  ทำนา
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ
นางสาวเกวลี  นุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัณฐิติ  ตันอุตม์
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาววาสนา  อดเหนียว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางบุญเทียม  ใจชื่นบาน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี  ดวงตั้ง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเรียมใจ  ศรีใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอิสริยา หมอยา
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิชาญ บุญยืน
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศรีเมือง บุญยืน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบูรณ์  อำพาง
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา  ทำสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายรังสรรค์  ดีมาก
นักการภารโรง
นางพิมภา  วงศ์ษา
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์  ทำสุข
ยาม
นางอำไพ  ใจชื่นบาน
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางวิมลรัตน์  ลาภเกิด
พนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวพรน้ำทิพย์  ปิงยา
พนักงานบันทึกข้อมูล
นายสุพรรณ  ทำสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ