สำนักปลัด

 

นายพิทักษ์  ดีมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

นายบรรเจิด รู้ดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนราดรน์ วงค์สวัสดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเจริญชัย  ปู่ย่า
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววาสนา  อดเหนียว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางบุญเทียม  ใจชื่นบาน
ครู
นางสาวสุปราณี  ดวงตั้ง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางเรียมใจ  ศรีใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอิสริยา หมอยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิชาญ บุญยืน
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมบูรณ์  อำพาง
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา  ทำสุข
พนักงานขับรถยนต์
นายรังสรรค์  ดีมาก
นักการภารโรง
นางพิมภา  วงศ์ษา
คนงานทั่วไป
นายสมศักดิ์  ทำสุข
ยาม

นางอำไพ  ใจชื่นบาน
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

นายเกษม  ยนต์วงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรัฐวุฒิ   ตั้งเชิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

           

นายณรงค์ อ่อนหวาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

นายจรัญ  ณ ลำปาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ