ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอ จังหวัดลำปาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.2539  และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 อยู่ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี