ซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว 5.5 แรง พร้อมอุปกรณ์ สายดูด 12 เมตร สายส่งน้ำ 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

69
แบ่งปัน