ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4 (หน้าบ้านนายเถิง ใจชื่นบาน) ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28

แบ่งปัน