กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองมาย

30
วันที่ 12 มีนาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองมายและตำบลไหล่หิน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนเมืองมาย
แบ่งปัน