ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=1CA62EEB-D5BE-47CD-8958-DC865F6AD2CE&control=list