ตารางการเก็บขยะมูลฝอย และออกหน่วยบริการรับซื้อของเก่า

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยและออกหน่วยบริการรับซื้อของเก่า (โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล) เนื่องจากปริมาณขยะในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงปรับเปลี่ยนวันในลงพื้นที่การเก็บขยะมูลฝอย และออกหน่วยบริการรับซื้อของเก่า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ ลงพื้นที่ บ้านแม่เบิน หมู่ที่ 1 และโรงเรียนไผ่งามวิทยา
2. ทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ ลงพื้นที่ บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 และบ้านนางาม หมู่ที่ 3
3. ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ลงพื้นที่ บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 4
4. ทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์ ลงพื้นที่ บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5
5. ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ ลงพื้นที่ บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6