โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

วันที่ 9 ก.ย. 2564 อบต.เมืองมาย จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม